Kadry i Płace

Praca jest istotnym aspektem w życiu każdego człowieka, dlatego bardzo ważny jest nasz rozwój zawodowy, poszerzanie oraz zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Odpowiadając na Państwa potrzeby, w naszej ofercie znalazło się szkolenie z „Kadr i płac”. Nasi wykładowcy są wieloletnimi praktykami z dziedziny kadr i płac. Na szkoleniu poznają państwo zastosowanie wiedzy w praktyce, zgodnie z aktualnymi zastosowaniami prawnymi.

Czego się nauczysz?


Na wykładach oraz zajęciach praktycznych dowiesz się jak obliczyć podatek dochodowy  oraz pensję dla pracowników, nauczymy Cię wypełniać deklaracje i składać je do różnych instytucji. Pokażemy Ci, jak rozliczać zasiłki chorobowe czy macierzyńskie.
To tylko część zagadnień, które omawiane są na szkoleniu.  Po jego zakończeniu otrzymują Państwo od nas wsparcie merytoryczne.

Zajęcia trwają od 62hintensywnego przyswajania wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Kursy odbywają się w grupach 7-10 osobowych, w przyjaznej atmosferze, którą zagwarantuję Państwu nasza wyspecjalizowana kadra szkoleniowa.

Cena szkolenia za 1/os wynosi 1 900,00 zł
Cena dla grup zorganizowanych, lub instytucji ustalana jest indywidualnie


Plan Szkolenia

Kadry

 1. Dokumentacja pracownicza (akta osobowe)-
  – Zasady prowadzenia akt osobowych
  Kwestionariusze osobowe
  Dokumenty od pracownika
  Co musi zawierać umowa o pracę?
  Informacja dodatkowa do umowy o pracę Zakres czynności pracownika
 2. Zdolność do pracy na podstawie profilaktycznych badań lekarskich
  – Obowiązki pracodawcy
  – Kiedy badania wstępne, okresowe i kontrolne?
  – Prawidłowe skierowanie na badania
  – Odwołanie się od decyzji wydanej przez lekarza medycyny pracy – Szkolenia BHP w zakładzie pracy – organizacja, rodzaje, dokumentacja
 3. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
  – Zwolnienia od pracy i urlopy szkoleniowe
  – Umowy szkoleniowe
 4. Ochrona danych osobowych
  – Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych
  – Komu pracodawca musi wystawić upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? -Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w przypadku powierzenia prowadzenia spraw kadrowych i płacowych firmie zewnętrznej
 5. Urlopy bezpłatne pracowników
  – Rodzaje
  – Wpływ urlopów bezpłatnych na uprawnienia pracownicze
  – Dokumentacja – wnioski, miejsce przechowywania
 6. Urlop wychowawczy
  – Kto może korzystać z urlopu wychowawczego?
  – Co zawiera wniosek na urlop wychowawczy?
  – Okresy wykorzystania urlopów?
  – Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?
  – Uprawnienia osób wykorzystujących urlop wychowawczy lub mających do niego prawo
 7. Urlop wychowawczy
  – Kto może korzystać z urlopu wychowawczego?
  – Co zawiera wniosek na urlop wychowawczy?
  – Okresy wykorzystania urlopów?- Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?- Uprawnienia osób wykorzystujących urlop wychowawczy lub mających do niego prawo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I FUNDUSZE

 1. Ubezpieczenia społeczne
  – Tytuły do ubezpieczeń ( obowiązkowe i dobrowolne)
  – Pojęcie płatnika składek
  – Wysokość składek i źródła finansowania
 2. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 3. Ubezpieczenie zdrowotne
  – Podleganie ubezpieczeniu
  – Podleganie ubezpieczeniom członków rodziny – Poświadczenie ubezpieczenia
 4. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych

OBSŁUGA PROGRAMU KADRY I PŁACE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

 1. Zakładanie firmy w systemie informatyczny
 2. Zakładanie kartotek pracowników
  – Etat
  – Umowa zlecenie
  – Umowa o dzieło
 3. Obsługa kalendarza pracownika
  – Przyjęcie do pracy
  – Aneks
  – Zwolnienie
  – Nadgodziny
  – Urlop, chorobowe
 4. Zakładanie okresów płacowych
  – Okres podstawowy
 5. Naliczanie wynagrodzeń
  Lista płac podstawowa
  Lista płac pomocnicza

Płace

 1. Przychody ze stosunku pracy
 2. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy:
  Zasady opodatkowania ( skala podatkowa)
  Koszty uzyskania przychodu dla pracownika
   Wyliczanie dochodu do opodatkowania
   Miesięczne zaliczki na podatek Ulgowe obliczenia zaliczek na podatek dochodowy
 3. Obliczanie podstawy składek w miesiącu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 4.  Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku
 5. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
  – Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru urlopu wypoczynkowego
  – Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru urlopu wypoczynkowego
  – Obliczenie wynagrodzenie przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
 6. Wyliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  – Różnice w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu
  – Wyliczanie współczynnika urlopowego
 7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 8. Wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny
 9.  Inne składniki wynagrodzenia:
  – Odprawa emerytalno – rentowa
  – Dodatek za pracę w godzinach nocnych itp.
 10. Wyliczanie wynagrodzenie i zasiłku za czas choroby
  – Nabycie prawa do świadczeń
  – Okres wyczekiwania
  – Okresy niezdolności do pracy za które nie przysługuje prawo do świadczenia za czas choroby
  – Dowody do ustalenia świadczenia za czas choroby
  – Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
  – Okres za który ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
  – Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby
  – Składniki wynagrodzenia podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej
  – Podstawa wymiaru świadczeń przy zmianie wymiaru czasu pracy
  – Okres zasiłkowy
  – Podstawa wymiaru przy ponownym zachorowaniu
 11. Zasiłek macierzyński
  Prawo do zasiłku macierzyńskiego
  Zasiłek macierzyński w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  Zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego
  Wysokość zasiłku macierzyńskiego
  Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 12. Zasiłek opiekuńczy
 13. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno- prawnych

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

 1. Konfiguracja ustawień programu Płatnik
  Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
  – Płatnika składek
  – Pracowników
  – Zleceniobiorców
  – Członków rodziny
  – Osób prowadzących działalność gospodarczą
 2. Tworzenie dokumentów
  – Zgłoszeniowych
  – Wyrejestrowujących
  – Korygujących
  – Aktualizujących
  – Rozliczeniowych
  – Płatniczych – RMUA
 3. Wysyłanie dokumentów
 4. Przekaz elektroniczny
 5. Wczytywanie dokumentów do programu z programów kadrowo-płacowych
 6. Wczytywanie danych z innej bazy Płatnik
 7. Archiwizacja danych

ELEMENTY PRAWA PRACY

 1. Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, świadczenie usług, kontrakt menadżerski)
 2. Proces rekrutacji i zawarcie umowy o pracę
 3. Elementy umowy o pracę
 4. Poszczególne rodzaje umów o pracę
 5. Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracę
 6. Świadectwo pracy
 7. Wynagrodzenie za pracę (obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia; ochrona wynagrodzenia za pracę)
 8. Urlopy pracownicze (urlop na żądanie; problematyka zaległych urlopów)